С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

ЕТ ЕЛИМЕКС–ИВАН РАДЕВСКИ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Договор No: BG-RRP-3.004-0100-C01
Наименование на проекта: „Технологична модернизация в предприятието”
Начална дата на изпълнение на проекта: 10.04.2023 г.
Крайна дата на изпълнение на проекта: 10.04.2024 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца
Място на изпълнение: гр. Троян
Общата стойност на проекта (в лева): 1 363 336,00 лв., от които 681 668.00 лв. БФП Размер на европейското съфинансиране (в лева): 681 668.00 лв.
Размер на съфинансирането от крайния получател (в лева): 681 668.00 лв.
Размер на националното съфинансиране (в лева): 0 лв.
Процент на съфинансиране от Съюза: 100%
Кратко описание на проекта: За преодоляването на ограниченията пред развитието на дружеството, ще бъде изпълнена една основна дейност:
Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет.
Успешната реализация на дейността ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността на МСП. Заедно с това фирмата ще повиши производителността си, ще разшири производствения си капацитет, ще подобри ефективността на производствените си разходи, което ще доведе до оптимална възвръщаемост на направената инвестиция. Инвестициите по процедурата са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринасят за екологичния преход на страната.
Цел/и на проекта/информацията: Целта на настоящия проект е насочена към възстановяване на икономическия потенциал от периода преди COVID пандемията и повишаване конкурентоспособността на ЕТ Елимекс-Иван Радевски на вътрешния и външен пазар, чрез инвестиции в модерни технологии и цифровизирано оборудване за производство на продукти с високо качество и съответстващи на европейските норми и изисквания.
Очаквани резултати по проекта: Очакваните резултати от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са свързани с повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез оптимизиране на производствения процес и по-успешното му присъствие на националните и външни пазари чрез увеличаване обема на произведена и реализирана продукция в следствие на цифровизацията на производствения процес и повишаване на капацитета на обработването на детайли от дървен материал.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО” С ДОГОВОР: BG-RRP-3.004-0100-C01.