ЕТ „Елимекс-Иван Радевски”сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 

  • Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.077-0596
  • Договор №:BG16RFOP002-2.077-0596-C01
  • Наименование на проекта: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
  • Дата на сключване на договора:14.01.2021 г.
  •  Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 14.04.2021
  • Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: гр.Троян   

  • Общ размер на допустимите разходи (в лева):150 000.00
  • Размер насъфинансирането от бенефициента(в лева):  0
  • Размер на съфинансирането от Съюза (в лева):127 500.00
  • Процент на съфинансиране от Съюза:85%

Кратко описание на проекта:

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Цел/и на проекта/информацията:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПРЕОДОЛЯВАНЕ НАИКОНОМИЧЕСКИТЕПОСЛЕДСТВИЯ ОТПАНДЕМИЯТА COVID-19”  С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.077-0596-C01