Уведомява за инвестиционно предложение за поставяне на нов котел – 1.5MW , който ще замени наличният в момента. Целта е намаляване на вредните емисии във въздуха. Новият котел ще отговаря на допустимите емисии съгласно Директива (EC) 2015/2193 за ограничаване на емициите във въздуха изпускани от средно горивни инсталации.