С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 ЕТ ЕЛИМЕКС – ИВАН РАДЕВСКИ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. 

Договор №: BG16RFOP002-6.002-0329-C01 

Наименование на проекта: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” 

Начална дата на изпълнение на проекта: 16.09.2022 г. 

Крайна дата на изпълнение на проекта: 16.07.2023 г. 

Продължителност на изпълнение (в месеци): 10 месеца 

Място на изпълнение: гр. Троян 

Общата стойност на проекта (в лева): 273 000.00 лв. 

Размер на европейското съфинансиране (в лева): 136 500.00 лв. 

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 136 500.00 лв. 

Размер на националното съфинансиране (в лева): 0 лв. 

Процент на съфинансиране от Съюза: 100% 

Кратко описание на проекта: По проекта ще бъдат закупени следните активи: Компресор за сгъстен въздух с инверторно управлление и изсушител с мощност 55kW – 1 бр., Електроспестяващи осветители от линеен тип – 35w – 500 бр., Чилъри с мощност – 50 kW – 3 бр. 

Цел/и на проекта/информацията: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. 

Очаквани резултати по проекта: Закупуването на енергийно ефективни активи ще доведе до общо подобряване на енергийната ефективност, намаляване на производствените разходи и повишаване на конкурентоспособността на компанията. 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-6.002-0329-C01