ЕТ „Елимекс-Иван Радевски” сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 • Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.001-0290
 • Договор №: BG16RFOP002-2.001-0290-C01
 • Наименование на проекта: „Модернизация и подобряване на производствените процеси“
 • Дата на сключване на договора: 23.12.2015 г.
 • Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: Декември 2016 г.
 • Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Троян, гр.Троян     

 • Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 530 000.00
 • Размер на БФП (в лева):  918 000.00
 • Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):  612 000.00
 • Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 780 300.00
 • Процент на съфинансиране от Съюза: 85%
 • Кратко описание на проекта:

Производственият процес на ЕТ“Елимекс-Иван Радевски“ се осъществява в рамките на 2 основни направления:

 1. Производство на столове“- Предприятието традиционно изработва столове във т.нар. винтидж (vintage) или ретро стил от масивна дървесина и разполага с възможности за производство на над 60 класически модела.
 2. Производство на крака за легла и матраци“- над 50 модела крака за легла и матраци, които по своя вид и геометрична форма се делят на правилни, неправилни, конусни, кръгли, цилиндрични, пресечено-пирамидални, ъглови и паралелепипедни. За нуждите на предприятието и след провеждане на процедури за избор на изпълнител, съгласно изискванията на Постановление №118 на МС, ще бъдат закупени 12 броя нови, високопроизводителни машини, с цел  цялостното подобряване и повишаване на производствения капацитет, целево засилване на производителността при производство на столове, пълното оползотворяване на пазарния потенциал, намаляването на брака и оптимизиране на ефективността на производствената верига. За преодоляването на ограниченията пред бъдещото развитие на фирмата, ще бъдат включени две основни дейности:
 3. Дейност за подобряване на производствените процеси;
 4. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал и в двете направленията. Заедно с това компанията ще подобри производителността си; увеличи средните генерирани приходи от износ; повиши ефективността на производствените разходи, което ще доведе до оптимална възвращаемост на направената инвестиция. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализацията му.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ЕТ „ЕЛИМЕКС-ИВАН РАДЕВСКИ”  С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001-0290-C01