ЕТ ЕЛИМЕКС –

Иван Радевски

Система за управление на качествотои по околна среда

Политика

по качеството и по околна среда

ЕТ ЕЛИМЕКС – Иван Радевски работи в сферата на дървообработването, като осигу-

рява модерни решения на своите клиенти при производство на столове и крака за матраци

от масивна дървесина, произведени в съответствие с международни стандарти и изисква-

нията на клиентите.

Политиката по качеството и по околна среда на организацията е насочена към непре-

къснато подобряване на ефикасността на внедрената СУКОС, изпълнение на изискванията

на стандарти EN ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, както и удовлетворяване на изискванията

на клиентите в условия на засилваща се конкуренция на пазара.

Ръководството на организацията ще реализира настоящата политика чрез :

– изграждането на стройна система от специалисти и логистичен център в сътрудни-

чество със своите партньори, която да гарантира ритмичността на доставките, постоянния

контрол на качеството, ефективен обмен на техническа и търговска информация с достав-

чиците и клиентите ;

– своевременно определяне на насоките, целите и задачите по въвличане на целия

състав на организацията и използване на неговия потенциал за качеството ;

– реализиране на политиката и целите по качество и околна среда;

– събиране на обективна информация за изискванията на клиентите и тяхната удов-

летвореност, анализ на данните за ефикасността на процесите от СУК с оглед реализиране

на непрекъснати подобрения ;

– поддържане на ефективни и взаимноизгодни отношения с доставчиците.

Политиката по качеството и околната среда се преглежда за актуалност на всеки

преглед от ръководството. Целите по качеството и околна среда се планират и отчитат в

едногодишен период при прегледите от ръководството.

В качеството си на Управител на ЕТ ЕЛИМЕКС – Иван Радевски, поемам лична отго-

ворност и ангажимент за непрекъснатото подобряване на ефикасността на системата, удов-

летворяването изискванията на приложимите законови изисквания, задълженията за спаз-

ване, предотвратяване на замърсяването на околната среда, както и да осигурявам всички

необходими ресурси за функциониране на системата, изпълнение на формулираните цели

и очертаната политика.

гр. Троян 

18.01.2024 г.

Управител – инж. Иван Радевски